Sam Radel


CHILDREN

  1. SAMANTHA RADEL.
  2. JODY RADEL.
  3. TRACEY RADEL. Married DAMON KARDOTZKE.